سلام نه اون دستگاه را خیلی وقته فروختم من تو این مدل مشکل دارم دلیلش هم فکر کنم بخاطر حروف EN که نوشته میشه به حرف کوچیک مینویسه